PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
PUBLICAȚII, ARTICOLE, STUDII stema_rotunda_mica.png
 
► Revista “Doctrină și jurisprudență”
► Revista “Teorie și practică judiciară”
► Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie
 Revista de drept penal internațional EUCRIM
 NOTĂ DE STUDIU  - privind învestirea cu formulă executorie a titlurilor de credit (cambie, bilet la ordin și cec ) intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe 
 Referat privind existenţa unei jurisprudenţe neunitare referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public
 Compendiul de termeni juridici în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană, realizat in cadrul proiectului JLS/2010/JPEN/AG/1528 „Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine în vederea întăririi cooperării judiciare la nivel european – Multilingua 2010”
 Scurte consideraţii teoretice referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 alin.(1) lit. d) şi e) din Decretul - Lege nr.118/1990, cu privire la recunoaşterea ca vechime în muncă a timpului cât un minor, lipsit de capacitate de exerciţiu, a avut stabilit domiciliu obligatoriu ori a fost strămutat într-o altă localitate, împreună cu familia, din motive politice, după data de 6 martie 1945
Accesul fără drept la un sistem informatic (art. 42  alin. 1, 2, 3 din Legea nr.161/2003)  
Consideraţii cu privire la condiţia dublei incriminări prevăzută de art.143 lit.e din Legea nr.302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 
 Notă de studiu privind aplicarea dispoziţiilor art.397 - 398 din Noul Cod Civil, în căile de atac; Incidenţa principiului disponibilităţii
 Punct de vedere   asupra rejudecării recursului în anulare din perspectiva ultraactivităţii 
 Hotărârea din 17 noiembrie 2011 pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie în cauza C—327/10 Hypotečni banka vs. Udo Mike Lindner. Interpretarea art. 81 TFUE, art. 16 alin. (2), art. 17 pct. 3 şi art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 şi art. 6 alin. (1) din Directiva 93(13) CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 
 Notă de studiu sechestrul asigurator în infractiuni de corupție
 Raport al Comisiei Europene privind subsidiaritatea şi proporţionalitatea
 Declarația de la Budapesta
 Articole, doctrină şi jurisprudenţă
 Notă de documentare privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiilor
 Medierea judiciară