PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2018

Arhive: 201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 10.01.2018

„Dacă încălcarea dispoziţiei legale prevăzute de art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - prin neconsemnarea în procesul verbal (I) a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, (II) a intervalului de timp (conţinutul concret al sancţiunii complementare) în care este suspendat dreptul de conducere şi (III) a temeiului juridic - este sancţionată cu nulitatea parţială a procesului verbal şi atrage anularea inclusiv a menţiunilor privind măsura reţinerii permisului de conducere, nulitate ce nu poate fi înlăturată sau este suficientă numai consemnarea măsurii tehnico-administrative a reţinerii permisului de conducere pentru valabilitatea procesului — verbal, inclusiv cu privire la măsura complementară de suspendare, durată şi temei juridic.
2. Dacă încălcarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la interesul ocrotit, poate fi invocată de instanţă, este sancţionată cu nulitatea absolută sau relativă şi este o nulitate procedurală, ce poate sau nu poate fi înlăturată sau este o nulitate materială”

Dos.nr.2798/1/2017
Decizia nr. 8 din 19 martie 2018
2. 30.01.2018 „Dacă dispozițiile art.3.1.1. lit.c) din Norma de Metrologie Legală nr. 021- 05 din 23 noiembrie 2005 aprobată prin Ordinul nr. 301 din 23 noiembrie 2005 trebuie interpretate în sensul că se aplică la momentul constatării contravenției în urma măsurării vitezei de către operatorul radar/instanța de judecată în cursul soluționării plângerii contravenționale ori se aplică doar la momentul verificării și omologării aparatului radar de către Serviciul de metrologie legală” Dosar nr.2738/2017
Decizia nr. 3 din 19 februarie 2018
3. 07.02.2018 „Dacă în interpretarea art.712 şi următoarele din Codul de procedură civilă, existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice: 
a) suspendă executarea silită începută de un creditor garantat, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal?; 
b) determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra aceloraşi bunuri, împiedicând astfel executarea silită începută de un creditor garantat?”
Dos.nr.2739/1/2017
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018
4. 21.02.2018 „Interpretarea şi aplicarea unitară a  dispoziţiilor art.8 alin.(1), raportat la  art.1 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenţiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă în cazul în care se face dovada cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituţie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei” Dos.nr.2876/1/2017
Decizia nr. 4 din 05 martie 2018
5. 21.02.2018 “I. Competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  II. Prematuritatea/admisibilitatea acţiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, formulate în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii” Dos.nr.2833/1/2017
Decizia nr. 5 din 05 martie 2018
6. 22.02.2018 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1), raportat la art. 56 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu privire la modul de calcul al taxei judiciare de timbru în cazul plângerii formulate împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor” Dos.nr.3235/1/2017
Decizia nr. 6 din 19 martie 2018
7. 22.02.2018 „Stabilirea competenţei materiale procesuale de soluţionare a acţiunilor în despăgubiri formulate de ANAF prin direcţiile regionale  ale finanţelor publice împotriva administratorului societăţii comerciale, în situaţia în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în sensul de a se determina dacă acţiunile având acest obiect sunt în competenţa instanţei de contencios fiscal, în temeiul art. 96 pct.1 şi art. 95 pct.1 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 281 din Codul de procedură fiscală, coroborat cu art. 10  alin. (1) din legea nr. 554/2004 sau în competenţa instanţei civile, în condiţiile art. 94 pct.1 lit.k), art. 95 pct.1 din Codul de procedură civilă, prin raportare la art. 1349, art. 1357, art. 1359 din Codul civil” Dos.nr.3223/1/2017
Decizia nr.7 din 19 martie 2018
8. 23.02.2018 „Stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănești (gradația corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență – I.S.U., categorii de personal cu grad militar care nu au încheiate contracte individuale de muncă, respectiv dacă acestea sunt litigii de contencios administrativ sau litigii de muncă; stabilirea competenței materiale și funcționale a primei instanțe în soluționarea acestor litigii, în funcție de aprecierea statutului de cadru militar al reclamanților, ca fiind supus unui raport de serviciu specific funcționarilor publici cu statut special, conform art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999, raportat la art.109 din Legea nr.80/1995 sau unui raport atipic de muncă, conform art.278 alin.2 din Codul muncii” Dos.nr.3402/1/2017
Decizia nr.10 din 16 aprilie 2018
9. 03.04.2018 „Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă, efectele suspendării executării silite prin proprirea înființată asupra conturilor bancare se întind numai asupra obligațiilor ce revin terțului poprit în ce privește sumele cu scadență viitoare, existente la data adresei de înființare a popririi sau și asupra sumelor ce reprezintă încasări viitoare, ulterioare suspendării, care nu existau la data adresei de înființare a popririi” Dos.nr.3547/1/2017
Decizia nr.11 din 16 aprilie 2018
10. 04.05.2018 „Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 165/2013, referitoare la posibilitatea acordării în compensare, pentru imobilele preluate abuziv, și a altor bunuri decât cele înscrise pe lista bunurilor întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (5) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014” Dos.nr.173/1/2018
Decizia nr.12 din 14 mai 2018
11. 07.05.2018 „Interpretarea și aplicarea art. 16 și art. 17 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată, în sensul de a stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită atrăgând astfel  nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție (art. 17 din actul normativ indicat), sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă (art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2001)” Dos.nr.408/1/2018
Decizia nr.13 din 14 mai 2018