PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice

 

MODALITATEA  DE CONTESTAREA A DECIZIEI ŞI FORMULARUL PENTRU RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVĂ
(REFUZ LA SOLICITARE ŞI NERĂSPUNS ÎN TERMEN LEGAL)

  

Modalitatea de contestare a refuzului instituției de a răspunde la o solicitare de informații de interes public sau netransmiterea unui răspuns în termenul legal este prevăzută în Capitolul III – Sancțiuni al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

 „Art. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către persoana lezata.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat”.

Art. 22

(1) În cazul în care o persoană se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanţa în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru”.