MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE CONFORM LEGII
LA NIVELUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Cabinetul procurorului general - Petiții/răspunsuri la petiții de la/către petenți;
- Sesizări/adrese de la/către instituții publice ș.a.;
- Note de informare/note interne de la/către unitățile/secțiile/serviciile/departamentele din cadrul/subordonate Ministerului Public;
- Ordine cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Protocoale, acorduri de colaborare;
- Memorandumuri;
- Întrebări/Interpelări cf. art.112 alin.1 din Constituția României, art.153 și art.157 din Regulamentul Senatului și art.165 și art.173 din Regulamentul Camerei Deputaților;
- Comunicate de presă;
- Fișa postului/ fișa de evaluare;
- Programe/proiecte aprobate, contracte de finanțare cu anexele acestora, proceduri de lucru, documente de raportare;
- Referate, note, ordonanțe, situații întocmite de unitățile/secțiile/serviciile/departamentele din cadrul/subordonate Ministerului Public conform Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 1004bis din 13.12.2019;
- Propuneri delegare/detașare/transfer ale personalului Ministerului Public;
- Propuneri de promovare a recursului în interesul legii, puncte de vedere în materie civilă și penală;
- Ordine/decizii ale procurorului general în domeniul gestionării resurselor umane;
- Rapoarte de audit;
- Comunicate de presă;
- Situații statistice;
- Comisii de evaluare a activității profesionale a magistraților;
- Rapoarte anuale de activitate;
- Referate de necesitate/protocol;
- Ordine deplasare;
- Cereri de concediu;
- Declarații de avere/interese;
- Adeverințe de venit salariați și pensionari;
- Proces-verbal predare arhivă;
- Inventar;
- Registrul de evidență a cererilor, reclamațiilor, plângerilor și memoriilor adresate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Registrul de intrare-ieșire a corespondenței;
- Registrul de evidență a ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Registrul de evidență al audiențelor;
- Condică de corespondență.
Secţia de urmărire penală şi criminalistică - Actele de sesizare a instanței, după trimiterea dosarului, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal (extrase anonimizate);
- Răspunsurile secției la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001;
- Rezultatele statistice ale secţiei, după validarea acestora;
- Analize sinteze tematice, pe fenomen infracţional, anonimizate;
- Analize și sinteze criminologice pe categorii de victime şi de autori;
- Analize ale indicatorilor de performanță (soluții definitive de condamnare, achitare, restituire, infirmări cu schimbare de soluţie etc. - extrase anonimizate);
- Fişa individuală a postului pentru specialiștii A.N.A.F., personalul auxiliar de specialitate, personalul conex (nenominale, pe categorii de posturi specifice);
- Note de studiu privind dispozițiile legale, opinii de interpretare a legii şi propuneri de perfecționare a legislației;
- Studii, informări sinteze cu privire la participările la congrese, simpozioane, consfătuiri programe de pregătire profesională a procurorilor.
Secția parchetelor militare Serviciul de urmărire penală și judiciară
ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

- Documente specifice activității de urmărire penală, constând în acte de procedură întocmite de procurorii militari din cadrul Secției Parchetelor Militare în dosarele aflate pe rol, respectiv declarații, procese-verbale, ordonanțe și rechizitorii;
- Petiţii/răspunsuri la petiţii de la/către petenţi;
- Adrese de la/către instituţii publice/entităţi private;
- Informări periodice (lunare, trimestriale, anuale) stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
.
COMPARTIMENTUL JUDICIAR​
- Documente specifice activității judiciare desfășurate cu ocazia participării la judecarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cauzelor privind infracţiunile săvârşite de militari, precum și exercitarea căilor de atac, potrivit legii, împotriva hotărârilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauzele penale judecate cu participarea procurorilor militari, respectiv note de şedinţă, concluzii scrise, motive de apel, revizuiri. 
.
COMPARTIMENTUL GREFĂ​
- Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Public;
- Condica de audiențe;
- Condici de evidență a lucrărilor repartizate spre soluționare personalului secției;
- Registrul de evidență a cauzelor penale;
- Registrul de evidență a memoriilor și petițiilor;
- Registrul de intrare-ieșire a corespondenței;
- Registrul de evidență a plângerilor formulate împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului;
- Condica de expediție a lucrărilor;
- Borderou expediere corespondență prin Poșta Română.
.
Serviciul de Organizare, Mobilizare, Resurse Umane, Economico-Financiar și Administrativ​
DOMENIUL RESURSELOR UMANE

- Dosarele profesionale ale personalului secției și al parchetelor militare;
- State de funcții și state de personal ale secției și al parchetelor militare;
- Fișele posturilor;
- Ordinul de zi pe unitate;
- Situația privind planificarea concediilor de odihnă;
- Fișe privind prezența personalului și pontaje;
- Situaţiile privind evaluările/aprecierile personalului;
- Fișele de evaluare a personalului secției și al parchetelor militare;
- Cereri de concedii de odihnă, concedii de studii, concedii fără plată, concedii pentru creșterea copilului, certificate medicale, învoiri, pontaje;
- Proiecte de ordin privind stabilirea drepturilor salariale și a altor drepturi cuvenite procurorilor militari și personalului auxiliar de specialitate, personalului militar, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul secției și al parchetelor militare;
- Documentația privind delegarea unor procurori militari în cadrul Secției Parchetelor Militare, precum și a unor lucrări adresate Ministerului Apărării Naționale referitoare la acordarea gradelor, avansarea în grad, acordarea de distincții militare, trecerea în rezervă și pensionarea procurorilor militari și a personalului militar;
- Contractele de muncă ale personalului auxiliar de specialitate, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul secției și al parchetelor militare;
- Documentația necesară organizării examenelor și concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier și promovarea personalului auxiliar de specialitate în cadrul secției, precum și a examenelor sau concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul secției și al parchetelor militare, respectiv promovarea în grade sau trepte a personalului contractual;
- Ordine  ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniul gestionării resurselor umane;
- Note interne, note de informare, adrese în domeniul gestionării resurselor umane (formare profesională continuă, promovare, testare medicală și psihologică, delegare, detașare, transfer, etc);  
- Raportări;
- Legitimații de serviciu;
- Adrese.
.
DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ​
- Documentația privind instruirea la angajare/la locul de muncă; 
- Tematica de instruire pentru instruirea periodică;
- Documente specifice securității și sănătății în muncă.
.
DOMENIUL ECONOMICO - FINANCIAR
- State de plată a salariilor, diferențelor salariale, precum și proiecte de ordine de zi pentru alocarea sau, după caz, scoaterea de la drepturile bănești a personalului Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;
- Acte justificative de plată a cheltuielilor de delegare, transport, cazare, chirie, precum și acte justificative de decontare a contribuției personale pentru medicamente și servicii medicale pentru personalul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;
- Situații statistice privind cheltuielilor salariale ale Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;
- Documente justificative care stau la baza întocmirii notelor contabile;
- Formulare privind angajarea, lichidarea şi ordonanțarea cheltuielilor;
- Documente contabile de gestiune - note de recepție şi constatare diferențe, bonuri de consum, bonuri de predare, transfer, restituire; procese verbale de recepție;
- Liste de inventariere anuală;
- Registrul inventar;
- Registrul numerelor de inventar- în format electronic;
- Registrul Jurnal;
- Balanțe analitice, fișe de cont - în format electronic;
- Balanța sintetică;
- Registrul de casă;
- Chitanțe;
- Dispoziţii de plată/ încasare către casierie;
- Rapoartele şi procesele verbale întocmite de Direcția de Audit Intern a Ministerului Apărării Naționale, Curtea de Conturi și alte organe de control/auditare;
- Registrul operaţiunilor supuse C.F.P.P.;
- Filele de buget și formularele aferente proiectului de buget al Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;
- Deconturi privind decontarea altor drepturi de personal, în baza legilor speciale, pentru categoriile de personal din cadrul Secției parchetelor Militare și al parchetelor militare;
- Hotărâri judecătorești privind drepturi salariale;
- Adrese;
- Declarația 100, 112 - depuse electronic la ANAF;
- Note interne, Note de informare, Note de oportunitate;
- Petiţii/răspunsuri la petiţii de la/către petenţi;
- Referate de necesitate;
- Declarații impozit, asigurați, venituri nete - la M.Ap.N.;
- Raportări fiscale depuse electronic în sistemul național de raportare FOREXEBUG;
- Adeverințe pentru stabilirea/actualizarea pensiei de serviciu pentru magistrați și personalul auxiliar;
- Adeverințe de venit pentru bănci;
- Adeverințe medicale;
- Situații financiare periodice (lunare, trimestriale, anuale) - la M.Ap.N.;
- Documente specifice celor 4 faze ale execuției bugetare: angajare, lichidare, ordonanțare și plată;
- Documente de planificare financiar-contabilă.
.
Compartimentulul de Documente Clasificate
- Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate;
- Lista de funcții care necesită acces la informații clasificate naționale;
- Procedurile operaţionale de securitate (PrOpSec) ale sitemelor informatice independente destinate procesării şi stocării informaţiilor;
- Formulare de verificare tip completate de persoanele care urmează să aibă acces la informaţii clasificate secret de stat;
- Acte de control efectuate la parchetele subordonate;
- Dări de seamă privind existența documentelor clasificate;
- Sinteza activităţii de control privind protecţia informaţiilor clasificate;
- Registrul unic de evidență a registrelor, condicilor, borderourilor și a caietelor;
- Registrul de incidente de securitate;
- Registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate secret de serviciu;
- Registrul de evidență a informațiilor clasificate secrete de stat;
- Registrul de evidenţă si distribuire mediilor de stocare;
- Registrul pentru evidența documentelor multiplicate;
- Cereri multiplicare;
- Registru pentru evidența literaturii  militare;
- Registrul pentru evidența consultării literaturii militare clasificate;
- Registrul pentru evidența autorizațiilor de acces la informații clasificate;
- Cereri de includere în sistemul de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondenţei clasificate organizat de Serviciul Român de Informaţii;
- Condică pentru evidența documentelor expediate-transmise;  
- Procese verbale de distrugere;  
- Delegaţie de împuternicire a unei persoane să primească - să predea documente clasificate;
- Documente (înscrisuri sau medii de stocare) referitoare la evidenţa şi amplasarea staţiilor de lucru pe care se procesează sau stochează informaţii clasificate;
- Documente (procese-verbale, înscrisuri sau medii de stocare) cuprinzând cercetarea unui incident de securitate - documente secrete de stat sau de serviciu nejustificate/neidentificate fizic;
- Documente (înscrisuri sau medii de stocare) privind solicitările de acreditare a sistemelor informatice, strategia de acreditare şi evidenţa unităţilor de parchet care deţine sisteme informatice în care se stochează, procesează informaţii clasificate;
- Documente (înscrisuri sau medii de stocare) întocmite în vederea acreditării sistemelor infomatice care stochează/procesează informaţii clasificate secret de serviciu;
- Documente (adrese) de transmitere către instituţii a documentelor clasificate secret de stat sau secret de serviciu emise de către instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în măsura în care cuprinde detalii din conţinutul acestora;
- Documente (înscrisuri sau medii de stocare) care cuprind diferite situaţii întocmite pe baza datelor din registrele de evidenţă a documentelor clasificate secret de serviciu sau secret de stat;
- Documente (înscrisuri sau medii de stocare) de verificare anuală/inventariere a infomaţiilor secrete de serviciu şi serete de stat;
- Informaţii clasificate secret de serviciu, în mod expres, în baza unui act normativ.
Secția judiciară Serviciul judiciar penal
- Proiecte de recursuri în interesul legii promovate din oficiu/puncte de vedere la recursuri în interesul legii promovate de alți titulari, în materie penală și procesual penală;
- Concluzii formulate în procedura prevăzută de art. 475 și următoarele din Codul de procedură penală privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală;
- Analize, note, referate, comunicări privind probleme de drept interpretate și aplicate neunitar în jurisprudență;
- Analize, note, referate, comunicări privind hotărârile definitive de achitare în cauzele cu inculpați arestați preventiv;
- Acte procedurale în legătură cu activitatea de participare în ședința de judecată (concluzii scrise, cereri, comunicări/informări);
- Acte procedurale privind exercitarea căilor de atac (declarare, motivare, comunicare);
- Acte de soluționare petiții privind activitatea judiciară;
- Analize, rapoarte, note interne, informări privind îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege și ordinele procurorului;
- Puncte de vedere, propuneri și observații de îmbunătățire a legislației în materie penală; opinii și observații privind proiecte de acte normative.
.
Serviciul judiciar civil
- Proiecte de recursuri în interesul legii promovate din oficiu și puncte de vedere la recursurile în interesul legii promovate de alţi titulari în materie civilă şi procesual civilă;
- Analize, note, referate, puncte de vedere, comunicări privind probleme de drept interpretate şi aplicate neunitar în jurisprudenţă;
- Comunicări la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  privind existenţa/ inexistența în lucru a unor recursuri în interesul legii   cu privire la probleme de drept care fac obiectul sesizărilor de hotărâri prealabile; concluziile şi punctele de vedere formulate în aceste proceduri, atunci când au fost solicitate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Acte  de soluţionare petiții privind activitatea judiciară;
- Acte procedurale privind acţiuni pornite în temeiul art. 92 alin. (1) Cod procedură civilă şi exercitarea căilor de atac în materie civilă (declarare, motivare, comunicare);
- Acte procedurale în legătură cu activitatea de participare în şedinţa de judecată (concluzii scrise, cereri, informări, comunicări);
- Puncte de vedere, opinii şi observații asupra unor proiecte de acte normative în materie civilă şi procesual civilă;
- Analize, rapoarte, note interne, informări privind îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege şi ordine ale Procurorului general.
Secția de resurse umane și documentare Documente de secretariat
- Registrul de intrare-ieșire a corespondenței;
- Registrul de evidență a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor, plângerilor și memoriilor;
- Registrul opis alfabetic pentru identificarea dosarelor/lucrărilor;
- Registrul de audiență;
- Registrul de evidență a sigiliilor și ștampilelor;
- Registrul privind evidența Adunărilor Generale ale Procurorilor;
- Condica de prezență;
- Condica de corespondentă;
- Borderou corespondență;
- Ordine de deplasare (delegație);
- Alte documente de secretariat.
.
Serviciul de documentare şi statistică judiciară 
- Proiectele de acte normative la elaborarea cărora a participat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, observațiile și propunerile la proiectele de acte normative transmise spre avizare sau pentru formularea de propuneri;
- Proiecte de ordin cu caracter normativ;
- Proiectele de tratate și convenții internaționale la elaborarea cărora a participat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori care au fost primite pentru avizare și propuneri;
- Note, referate, studii și corespondență în legătură cu probleme privind dispozițiile legale aplicate neunitar în activitatea parchetelor sau în practica judiciară a instanțelor ori cu alte probleme de drept ivite în activitatea Ministerului Public, notele privind studiul acestor probleme, propunerile de aplicare corectă a legii și de perfecționare a legislației;
- Documentele întocmite de Consiliul științific;
- Lucrările privind constituirea fondului de documentare juridică, funcționarea și îndrumarea cabinetelor de documentare și a bibliotecilor. Relațiile cu alte organe de documentare;
- Lucrările privind valorificarea materialului documentar, procesele verbale de inventariere a materialului documentar și dările de seamă statistice privind activitatea bibliotecilor;
- Studiile, sintezele, informările prezentate de reprezentanți ai parchetului la congrese, simpozioane și alte manifestări cu caracter științific sau în legătură cu atribuțiile Ministerului Public;
- Decizii relevante ale Curții Constituționale, decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii sau în legătură cu dezlegarea unor chestiuni de drept;
- Studiile și lucrările de criminologie;
- Gestionează prin intermediul modulului de statistică din cadrul aplicației ECRIS datele de statistică judiciară încărcate de instanţele din România în aceasta aplicație;
- Gestionează Registrul declaratiilor de avere și Registrul declaratiilor de interese; 
- Gestionează declaratiile de avere si declaratiile de interese depuse de personalul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Gestionează Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;
- Gestionează Registrul de inventar al bibliotecii;
- Documente prin care se propune achiziţionarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi ori donaţii, a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate;
- Gestionează Condica de evidenţă a predării dosarelor şi lucrărilor la procuror;
- Lucrările întocmite în legătură cu participarea procurorilor la seminariile și toate celelalte modalități de formare profesională continuă la nivel centralizat și descentralizat;
- Lucrările de coordonare, control și îndrumare a activității de pregătire și formare a procurorilor stagiari;
- Materialele elaborate de procurori și celelalte categorii de personal în cadrul programului de pregătire și specializare profesională. Evidența lucrărilor publicate în reviste de specialitate de către procurori și celelalte categorii de personal din cadrul Ministerului Public;
- Lucrările privind relațiile de colaborare cu alte autorități, instituții, organizații și persoane juridice pentru asigurarea desfășurării activității de perfecționare a pregătirii profesionale, a integrării învățământului superior cu activitatea practică, precum și în legătură cu practica studenților facultăților de drept în unitățile Ministerului Public;
- Lucrările întocmite în legătură cu formarea profesională  continuă a personalului auxiliar de specialitate, a funcționarilor publici și a personalului contractual;
- Editează Revista Pro Lege.
.
Serviciul de organizare și resurse umane
- Întocmește, gestionează și păstrează dosarele profesionale;
- Întocmește documentația necesară pentru dosarele de pensionare ale personalului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și documentația privind actualizarea sau recalcularea pensiilor;
- Fișele posturilor; 
- Fișele de evaluare a performanțelor profesionale;
- State de funcții și personal;
- Ordine și decizii;
- Contracte individuale de muncă;
- Registrul de evidență a ordinelor și deciziilor cu caracter individual ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Registrul opis alfabetic de evidență a salariaților din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;  
- Note de fundamentare, note interne, note de informare, note de salarizare, referate;
- Procese-verbale; 
- Elaborare proceduri conform activităților specifice identificate în domeniul resurselor umane;
- Raportări;
- Situații statistice;
- Adeverințe;
- Legitimații de serviciu și cartele/permise de acces în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Registrul de evidență a legitimațiilor de serviciu;
- Registrul de evidență a sancțiunilor aplicate salariaților (cu excepția procurorilor) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Registrul de evidență a intrărilor și ieșirilor unităților arhivistice;
- Adrese de răspuns și note ca urmare a cererilor, petițiilor, contestațiilor, memoriilor, plângeri;
- Avize;
- Condica de evidență a lucrărilor salariaților (cu excepția procurorilor) ;
- Condica de evidență a dosarelor și lucrărilor procurorilor;
- Condica de corespondență;
- Condica de evidență a predării dosarelor și lucrărilor repartizate;
- Lucrări întocmite în legătură cu organizarea concursurilor și examenelor;
- Documente privind cercetarea prealabilă în cazul sesizării comiterii unor abateri disciplinare de către personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia și personalul contractual din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Adrese în domeniul gestionării resurselor umane (detașare, transfer, delegare ș.a.).
.
Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul
- Petiţii/răspunsuri la petiţii de la /către petenţi;
- Adrese de la /către instituţii publice şi private;
- Procese verbale predare arhivă;
- Inventare;
- Fond arhivistic;
- Borderouri corespondenţă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Referate de necesitate şi de magazie;
- Condică de expediere a documentelor prin Serviciul de registratură generală, arhivă şi relaţii cu publicul;
- Borderouri corespondenţă expediată prin Serviciul de registratură generală, arhivă şi relaţii cu publicul;
- Condici de evidenţă a lucrărilor repartizate spre soluţionare personalului Serviciului de registratură generală, arhivă şi relaţii cu publicul;
- Condică prezenţă;
- Registru de evidenţă al audienţelor;
- Petiţii primite de la cetăţeni, autorităţi publice, alte persoane juridice, mass-media precum şi răspunsurile, înştiinţările şi adresele transmise celor în drept;
- Condică de corespondenţă a Serviciului de registratură generală, arhivă şi relaţii cu publicul cu celelalte compartimente din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Registru opis pentru identificarea lucrărilor;
- Borderouri de expediere a corespondenţei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- Procese - Verbale de predare-primire la arhivă şi cele privind activitatea de selecţionare, precum şi corespondenţa cu Arhivele Naţionale;
- Inventarele documentelor din arhivă, inventarele permanente după selecţionare şi inventarele documentelor predate cu procese-verbale Arhivelor Naţionale;
- Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Public;
- Registrul de depozit al arhivei;
- Registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor din evidenţa arhivei;
- Note, referate, corespondenţă în legătură cu probleme legate de activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor şi circulaţia lucrărilor în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  
Serviciul de îndrumare și control - Petiții;
- Cereri;
- Memorii;
- Interpelări;
- Referate;
- Informări;
- Note;
- Ordonanțe;
- Rapoarte de control;
- Analize.
Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe - Cereri;
- Note;
- Note de studiu – cu privire la probleme juridice legate de cooperarea judiciară internațională în materie penală și relațiile internaționale ale Ministerului Public;
- Referate;
- Informări;
- Adrese – prin care se adresează solicitări sau, după caz, se răspunde la acestea, din partea altor instituții ale statului, instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, organizațiilor internaționale sau altor structuri ale Ministerului Public;
- Acorduri și programe încheiate de Ministerul Public în materia relațiilor internaționale și a cooperării judiciare în materie penală;
- Traduceri;
- Ordine de deplasare în străinătate a procurorilor și a diferitelor categorii de personal ale Ministerului Public;
- Ordine de deplasare internă pentru procurorii și celelalte categorii de personal ale Serviciului de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe;
- Documente legate de problemele de personal și carieră ale procurorilor, grefierilor și funcționarilor publici ai Serviciului de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe;
- Cereri, acte, documente referitoare la cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și actele și documentele întocmite în executarea acestora;
- Comenzi pentru achiziții de bunuri și servicii;
- Referate de necesitate, note justificative de achiziții, devize de cheltuieli, propuneri de angajare și angajamente bugetare, cereri de ofertă, rapoarte de atribuire, procese verbale de testare a pieței, analize de ofertă, ordonanțări, deconturi, referate de eliberare din magazie și bonuri de consum, contracte pentru servicii de protocol și procese verbale de recepție a serviciilor.
Serviciul de documente clasificate - Ordine cu caracter normativ, ordine de aprobare modificare a statelor de funcții, de stabilire a drepturilor salariale și corespondenta aferentă;
- Puncte de vedere cu privire la proiecte de acte normative sau referitoare la unele probleme de drept si proiecte de acte normative;
- Registre de evidență, condici de predare-primire documente, condici de evidență a lucrărilor, borderouri de corespondență, condica de prezență;
- Documente de corespondență interinstitutională;
- Documente de corespondență cu compartimentele din instituție;
- Planuri, rapoarte de activitate, informări statistice;
- Situații, informări, note, referate și alte documente privind activitatea specifică;
- Documente privind organizarea, planificarea, realizarea si controlul activităților specifice;
- Documente cu privire la formarea profesională anuală, informări, note, referate, fișe de pregătire;
- Documente cu privire la evaluarea activității profesionale a personalului;
- Declarații de avere de interese, precum și corespondența aferentă;
- Fișele posturilor pentru personalul serviciului, fișele de evaluare corespondență aferentä;
- Planificarea concediilor de odihnă, evidența concediilor de odihnă a concediilor medicale, de prezență;
- Ordine de deplasare;
- Referate de necesitate, referate de magazie;
- Inventarele documentelor, inventarele documentelor predate cu procese-verbale întocmite conform Legii Arhivelor Naționale.
Serviciul de tehnologia informației - Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei (R15);
- Condica de corespondenţă (C-6);
- Condica de evidenţă a lucrărilor salariaţilor (cu excepţia procurorilor) (C-8);
- Condica de prezenţă/Fişe lunare de prezenţă;
- Ordine ale procurorului general;
- Decizii ale procurorului general;
- Planuri strategice în domeniul IT&C;
- Planuri anuale de activitate în domeniul IT&C;
- Note de serviciu;
- Protocoale/acorduri de colaborare;
- Norme metodologice;
- Note/Informări /Referate/Rapoarte/Situaţii;
- Memorii/Cereri;
- Referate de necesitate;
- Caiete de sarcini / specificaţii tehnice de natură IT&C;
- Documentaţii tehnice/manuale de specialitate IT&C;
- Documentaţii rezultate urmare derulării proiectelor/contactelor vizând activitatea de natură IT&C;
- Proceduri operaţionale/proceduri tehnice de lucru;
- Adrese;
- Deconturi;
- Rapoarte de intervenţie/Rapoarte de service;
- Bonuri de consum.
Departamentul economico-financiar și administrativ Serviciul buget și control financiar preventiv
- Formularele de fundamentare și anexele aferente proiectului de buget anual întocmit pentru Ministerul Public pe surse de finanțare;
- Filele de buget aprobate de ordonatorul principal de credite pentru Ministerul Public, aparatul propriu și ordonatorii secundari/terțiari de credite din subordine pe surse de finanțare;
- Formularele privind bugetul pe programe;
- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare;
- Dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare;
- Notele justificative pentru deschiderea creditelor bugetare; 
- Registrul privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu;
- Formulare privind exercitarea și raportarea activității de control financiar preventiv propriu;
- Formularele aferente situaţiilor financiare trimestriale și anuale;
- Formularele aferente raportărilor financiare lunare; 
- Rapoarte de activitate/Note interne/Situații de analiză și raportare date;
- Corespondență internă P.Î.C.C.J. (puncte de vedere, avize, solicitare informații și date specifice domeniului gestionat);
- Corespondență externă cu structurile abilitate în domeniul gestionat;
- Bugetul anual inițial și final aprobat pentru Ministerul Public și P.Î.C.C.J.; 
- Bilanțul anual întocmit pentru Ministerul Public și P.Î.C.C.J..
.
Serviciul investiții și achiziții publice
DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITAȚII DE ACHIZIȚII PUBLICE

- Dosarele de achiziție publică, cu respectarea prevederilor art.97 din Legea nr.98/2016;
- Programele anuale ale achizițiilor publice și monitorizarea periodică a acestora;
- Contractele, actele adiționale, notele de comandă de achiziție publică, cu respectarea prevederilor art.57 din Legea nr.98/2016;
- Informări privind achizițiile publice; 
- Situație privind contractele de achiziție publică derulate în cursul anului;
- Documentele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii economici semnatari ai contractelor de furnizare , de prestări servicii, de lucrări, încheiate de minister;
- Registrul de evidență a contractelor și notelor de comandă încheiate de minister cu operatorii economici în decursul anului;
- Propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
- Proiectele de ordin privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice.
.
DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITAȚII DE INVESTIȚII
- Propuneri privind necesarul de credite pentru derularea contractelor de proiectare/lucrări pentru toate unităţile din cadrul Ministerului Public, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
- Stadiul tehnic al sediilor aflate în patrimoniul ministerului.
Direcția de audit public intern - Note de fundamentare, ordine, dispoziții, instrucțiuni de lucru, proceduri operaționale și norme metodologice cu caracter normativ emise de procurorul general, pentru informare  și aplicare;
- Ordine de deplasare;
- Referate de necesitate;
- Inventarele documentelor predate la depozitul de arhiva și procesele verbale de predare și procesele verbale de solicitare a documentelor din cadrul  depozitului de arhivă;
- Registre intrare -  ieșire a corespondenței;
- Planuri multianuale și planuri anuale de audit intern;
- Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului public intern;
- Registrul de riscuri și Registrul riscurilor de corupţie;
- Rapoarte de audit și de monitorizare a implementării recomandărilor formulate în misiunile de audit;
- Dosare permanente ale misiunilor de audit intern;
- Dosare de lucru ale misiunilor de audit intern;
- Note, adrese, note de informare, referate, puncte de vedere emise/primite de Direcția de audit public intern;
- Raportări anuale către UCAAPI-MFP și Curtea de Conturi;
- Fișe de post;
- Condica de prezență, pontaje lunare, cereri de concediu;
- Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie și de conducere.
Biroul de informare și relații publice - Solicitări formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, respectiv răspunsurile la aceste solicitări;
- Adresele către structurile din cadrul instituției și răspunsurile prin care se solicită informațiile necesare formulării răspunsurilor către solicitanți și răspunsurile la acestea primite de B.I.R.P.;
- Adrese de redirecționare a solicitărilor în temeiul Legii nr. 544/2001 către alte unități de parchet/alte instituții, în vederea soluționării competente;
- Informări primite de la structurile din cadrul instituției în vederea întocmirii unor comunicate de presă (copii ale unor documente din dosarele de urmărire penală, agendă evenimente, note de studiu etc.);
- Comunicate de presă emise de instituție;
- Comunicate de presă primite de la celelalte unități de parchet (în vederea informării);
- Note de studiu circumscrise atribuțiilor  B.I.R.P.; 
- Evidență acreditări jurnaliști;
- Documente privind evidența purtătorilor de cuvânt din Ministerul Public și înlocuitori ai acestora;
- Referate; 
- Cereri;
- Fișe de prezență/evidență ore suplimentare;
- Note de delegare a atribuțiilor;
- Registre de evidență;
- Condică de corespondență, condici de lucrări;
- Inventare arhivă;
- Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.
Biroul juridic - Acte în cadrul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată (întâmpinări, adrese, diverse cereri, concluzii scrise, căi de atac etc).
- Cereri de chemare în judecată;
- Ordine ale procurorului general;
- Contracte și comenzi;
- Proiecte de acte normative;
- Puncte de vedere.
Unitatea de management al proiectelor - Cererile de finanțare pentru proiecte cu finanțare europeană sau internațională;
- Contractele de finanțare aferente proiectelor ce se derulează la nivelul Unității de management al proiectelor;
- Structura organizatorică a compartimentului.